Sykkelstrategi for Oslo 2015-2025

I 2015 ble det igangsatt et omfattende arbeid for å oppgradere byens sykkelveinett. Et av målene er at det skal bli mer tilgjengelig, fremkommelig og trafikksikkert.

Publisert: tirsdag 8. november 2016 09.10

Trafikkagent - redaksjonen

Sykkelstrategi for Oslo 2015-2025

Du har kanskje lagt merke til at det i den siste tiden har dukket opp stadig flere nye røde felt i Oslo gate- og veinett? I Nasjonal Transportplan er det vedtatt at personbiltransport i årene fremover skal reduseres til fordel for mer miljøvennlige transportmidler. Det oppfordres til å tilrettelegge for gående og syklende ved å utarbeide mer sammenhengende veinett. Samtidig ønskes en større satsning på bedring av skoleveiene, slik at flere skolebarn trygt kan sykle, gå eller benytte kollektivtrafikk på sin skolevei.

Oslo er per i dag en av Europas raskest voksende byer. Dette gir utfordringer og det merkes allerede et stort press på Oslos gatearealer og transportsystem. Sykkelen har derfor, som et arealeffektivt og miljøvennlig fremkomstmiddel, blitt viet mye plass i planleggingen av fremtidens transportløsninger.

Undersøkelser viser at det per 2013 kun var 8 prosent av hverdagsreisene som ble foretatt med sykkel. Dette relativt lave tallet kan ses i sammenheng med at kun 9 prosent av innbyggerne opplever Oslo som en trygg by å sykle i. Sykkelstrategien har en visjon om at Oslo skal bli en sykkelby for alle, uavhengig av ferdighet og alder. Et av formålene er å øke syklistenes trafikksikkerhet og trygghetsfølelse. Det kommer frem i undersøkelsen at 94 prosent sier de er positive til en sykkelsatsing og mange oppgir at de nok vil starte med å benytte sykkel som fremkomstmiddel dersom det tilrettelegges bedre.

Disse tallene viser ikke bare at Oslo kommune har en stor utfordring foran seg, men at det er et stort potensiale for å nå målet om at 16 prosent av hverdagsreisene i fremtiden skal foretas med sykkel istedenfor bil. Kartleggingen viser også at vi for å lykkes først og fremst må utarbeide tiltak som bidrar til at byen er og oppleves som trygg å sykle i. I dette legger vi at sykkelturen skal preges av forutsigbarhet og at syklisten har en tydelig plass i trafikkbildet.

I 2015 ble det igangsatt et omfattende arbeid for å oppgradere byens sykkelveinett. Et av målene er at det skal bli mer tilgjengelig, fremkommelig og trafikksikkert. Det er derimot ikke mulig per dags dato at alle gater og veier kan bygges om til sykkelveier, men det er ønskelig at det gjennom ulike små og store tiltak utvikles et tettere sykkelveinett. Målet er at det skal være i umiddelbar nærhet til steder der mange bor, jobber og ferdes. Slik vil sykkelveinettet bli mer tilgjengelig og fremkommeligheten bedre på enda flere steder enn det er i dag.   

Hvordan kan Trafikkagenter hjelpe til i dette arbeidet?

Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave av Byrådet å kartlegge behovet for trafikksikkerhetstiltak på skoleveiene. Skolebarna er eksperter på egen skolevei, vi trenger deres hjelp til å vise oss hvilke ruter de benytter og til å rapportere hvordan de oppfatter sin skolevei. Vi ønsker å høre hvilke steder de synes er bra og hvilke steder som oppfattes som utfordrende. Vi kan ikke love at alle rapporterte forhold blir endret eller forbedret, men rapportene vil vise hvor skolebarna mener det er nødvendig med trafikksikkerhetstiltak. Slik bidrar de til å utvide vår kunnskapsgrunnlag, slik at vi kan vurdere spesifikke problemområder for trafikksikkerhet, og tydeligere hvilke områder som må prioriteres. Dette gir oss grunnlag for å iverksette hensiktsmessige trafikksikkerhetstiltak. Målet er å skape trygge skoleveier slik at Oslos skolebarn kan føle seg trygge til å kunne sykle, gå eller bruke kollektiv transport til skolen. Det satses høyt og i 2025 tar vi sikte på at så mange som 90 prosent av Oslos skolebarn benytter seg av et eller flere av disse tre transportmidlene på sin skolevei.