Trafikkagenten i forskning

Forskerne på TØI er interessert i å kartlegge barns reisevaner. Dette er spennende siden barna aldri selv har blitt spurt, kun deres foresatte.

Publisert: mandag 24. oktober 2016 08.09

Trafikkagent-redaksjonen

Trafikkagenten i forskning

Trafikkagenten er en del av et større UTMOST forskningsprosjekt i samarbeid med TØI, ved Torkel Bjørnskau og Aslak Fyhri. Bakgrunnen for prosjektet er ønske om å innhente ny informasjon om trafikkomfang, ulykker, skader og risiko på områder hvor vi mangler kunnskap i dag.

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. Instituttet har ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv. TØI skal også formidle informasjon om forskningsresultater og bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukerne. (toi.no).

Vi vet i dag lite om hvor folk går, sykler, kjører båt også videre og det er begrenset kunnskap om trafikkomfang og ulykker knyttet til fritidsaktiviteter i Norge. Uregistrert Transport - Mobilitet, Sikkerhet og ny Teknologi (UTMOST) prosjektet  ønsker å bidra til bredere og bedre kunnskap om eksponering og ulykker i disse «marginale» trafikantgruppene.

 Prosjektet har tatt i bruk følgende metoder for å kartlegge aktiviteten

Utnyttet og videreutviklet app-teknologier som kan logge tur data. Dette ble gjennomført for ulike typer transport; Blant annet ble Trafikkagenten tatt i bruk for å innhente informasjon om barnas reisevaner til og fra skole. Andre applikasjoner har blitt brukt for å hente inn data om trafikk med fritidsbåt og off-road trafikk med snøscooter, terrengkjøretøy og sykling.

Risikovurdering i de ulike trafikantgruppene blir basert på skadedata fra utvalgte sykehus som systematisk registrer skader i forbindelse med ulike aktiviteter.

Spørreskjemaer for å kartlegge trafikk, ulykker og skader.

Flere ulike aktører vil kunne dra nytte av resultatene. For forskning om reisevaner vil resultatene kunne utgjøre et viktig supplement til de ordinære reisevaneundersøkelsene. For myndighetene vil resultatene bidra til å få bedre oversikt over aktivitetsomfang, ulykkesomfang og risiko på områder der vi i dag har begrenset kunnskap. Dette vil danne et viktig kunnskapsgrunnlag for myndigheter og andre aktører. Blant annet for å få oversikt over hvor stort ulykkesomfang det er for ulike trafikantgrupper, samt hvor utsatte de ulike er og hvor man kan eller bør sette inn sikkerhetstiltak. Prosjektet vil også gjøre det mulig å sammenligne risikonivå mellom ulike typer av aktiviteter.

Resultatene fra prosjektet vil være klart i desember 2016 og vil kunne gi viktige implikasjoner når det gjelder å prioritere sikkerhetstiltak mellom ulike typer aktivitet, eksempelvis hvor det skal prioriteres sykkel- og eller gangveier.

Mer informasjon om TØI og om UTMOST-prosjektet finner dere her:

TØI

UTMOST