Om Trafikkagenten

Vår målsetting er at Trafikkagenten skal hjelpe i arbeidet med å få flere til å gå og sykle og samtidig skape tryggere skoleveier!

Publisert: fredag 10. april 2015 13.47

Vibeke Fredrikke Rørholt

Om Trafikkagenten

Trafikkagenten er et verktøy (en applikasjon) der elever kan melde inn positive og negative erfaringer med skoleveien sin. Omhandler mest trafikk, men også reisevaner.

Bymiljøetaten (BYM) har i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) og Utdanningsetaten (UDE), utviklet et kartleggingsverktøy for elever på skolevei. Elevene kan gå med en app og kartlegge trafikksikkerheten og hvordan de synes det er på skoleveien. Skolebarna dvs. over 43000 barn kan via en mobiltelefon eller nettbrett, selv kartlegge trygge – eller utrygge områder. 

 

 

 

Hvorfor er dette viktig?
Det er viktig å få vite hvordan skoleelever reiser til skolen, slik at vi kan vite hvor det må gjøres en innsats. Trafikkagenten gir skolebarn i Oslo en unik mulighet til å komme med viktige innspill til trafikksikkerheten på sin skolevei. Denne informasjonen er nyttig når BYM skal planlegge videre trafikksikkerhetstiltak på skoleveier.

Elevene trenger bare å gjøre kartleggingen av trafikksikkerheten på skoleveien én gang og dette er på veien til skolen, altså utenom skoletid. Trafikkagenten er den raskeste måten å vise frem, sette fokus på og få fikset sin skolevei. Dessuten lærer elevene mer om trafikksikkerhet når de gjør kartleggingen. Vi blir selvfølgelig ekstra glade dersom elevene ønsker å gå flere dager. Det er også mulig å rapportere inn både til og fra skolen, til biblioteket eller til fotballtrening. 

 

Hva gjør Trafikkagenten?

Trafikkagenten er et kartleggingsverktøy som gir elever mulighet til å selv medvirke til tryggere og bedre skoleveier, ved å rapportere inn punkter som de opplever som trygge eller utfordrende på sin skolevei i samme øyeblikk som de møter dem. Trafikkagenten gir oss nøyaktige GPS-data og plasserer punktene elevene har rapportert inn i et elektronisk kart. Vi kartlegger også elevenes reisevaner, samt hvem de reiser sammen med slik at vi får tall på hvor mange elever som sykler, går eller bruker kollektivt på skoleveien. Vi ønsker og øke denne andelen, men for og lykkes med dette må skoleveiene være trygge og ferdes på. Forskerne på TØI er også veldig interessert i denne informasjonen, da en så grundig kartlegging av barns reiser aldri før har blitt gjort, vi har heller ikke tidligere spurt elevene direkte, bare deres foresatte. Elevenes rapporter vurderes av Bymiljøetaten i arbeidet med å gjøre tiltak på og øke trafikksikkerhet på skoleveiene. 

 

Hvordan virker Trafikkagenten?
Appen er laget som et slags spill og kommuniserer med eleven. Barna skal melde inn trygge – eller utrygge områder der de ferdes. Skolebarna får tildelt hvert sitt unike agentnummer som de logger inn i applikasjonen med. Det er av personvernhensyn frivillig for foresatte hvorvidt deres barn skal bruke applikasjonen. Elever som ikke selv har tilgang på smarttelefon, får tilbud om å låne dette ved Netcom butikken på Skøyen. Trafikkagentene blir sporet gjennom telefonens GPS-funksjon, og rapporterer inn utrygge områder i samme øyeblikk som de møter dem. Dette gjør de ved å krysse av i kategorier som «veikryss», «fortau», «mye/lite trafikk», «god/dårlig sikt» og «høy/ikke høy fart» osv. Det er mulig å legge inn bilder og skrive melding.

Se bruksanvisning for mer informasjon

 

Hvorfor vil vi at elever skal være trafikkagenter?
Bymiljøetaten vil samle dataene og utarbeide rapporter for trafikksikkerhet på skoleveiene i Oslo kommune. Der vil vi peke på hvor i byen elever og foresatte føler seg trygge og hvor elever og foresatte ønsker seg endringer på skoleveien for å gjøre den tryggere. Vi er allerede i gang med å utbedre innmeldte punkter. Vi kan ikke love at alle innmeldte forhold blir endret eller forbedret, men rapporten vil vise om vi trenger en større satsning på skoleveiene. Vår målsetting er å etablere trygge skoleveier som vil få flere til å gå og sykle!

 

Hva kan rektor gjøre?
Rektorer kan formidle følgende budskap til skolens ansatte, elever og foresatte: «Dere kan bidra til å forbedre trafikksituasjonen i skolens nærmiljø.» 

Rektors rolle er videre å inspirere skolens ansatte til å tilrettelegge slik at elevene ved skolen kan gjennomføre kartleggingen som trafikkagenter. Fra rektors side innebærer dette å oppfordre lærere eller andre ansatte ved skolen til å utføre det elektroniske forarbeidet som må gjøres før oppstart.

 

Hva kan læreren gjøre?
Det elektroniske forarbeidet som må utføres av lærerne eller andre ansatte ved skolen som har It’s Learning innbefatter å logge inn, melde på klassene sine, generere koder til elevene og sende agentkodebevisene til elevenes foresatte. Erfaringsmessig tar dette 10 minutter.

Les introduksjonsheftet om Trafikkagenten til lærere (pdf)

 

Hva kan de foresatte gjøre? 
Vi anbefaler at de foresatte går skoleveien sammen med de yngste barna. De foresatte vil få tilgang til en spørreundersøkelse der de kan si sin mening om barnas skolevei. På foreldremøte kan de koordinere følgegrupper på bakgrunn av kartene fra kartleggingen.

 

Hva kan FAU gjøre?
FAU er ofte meget opptatt av at barnas skolevei skal være tryggest mulig. Enkelte FAU har også egne trafikkgrupper som jobber aktivt for å øke trafikksikkerhet i nærmiljøet til de respektive skolene. FAU kan være en pådriver for å benytte Trafikkagenten internt på skolen. Ved å være en katalysator for å gjennomføre kartleggingen bidrar FAU til at sikker skolevei blir satt på agendaen. Resultatene fra kartleggingen blir ivaretatt og tiltak blir løpende vurdert av instansen som har ansvaret for det kommunale veinettet: Bymiljøetaten. 
I forbindelse med foreldreovertakelse på skolen kan deler av dagen benyttes til å kartlegge skoleveien og gå gjennom trafikksikkerhet med barna. Vi har et ferdig undervisningsopplegg tilpasset formålet.

Les introduksjonsheftet om Trafikkagenten til foresatte og FAU (pdf)