Personvern

Trafikkagenten er opptatt av ditt personvern

Publisert: fredag 25. mai 2018 06.15

Trafikkagenten

Personvern

Personvern betyr at du har rett til privatliv og Bymiljøetaten ivaretar dette.

Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å kartlegge behovet for trafikksikkerhetstiltak på skoleveiene. Målet er å skape trygge veier, slik at flere oppmuntres til å sykle, gå eller reise kollektivt til sine skoler. Dette er også et av målene i Nasjonal Transportplan.

Trafikkagenten er utviklet av Bymiljøetaten, med støtte fra Forskningsrådet og i samarbeid med Transportøkonomisk institutt og Utdanningsetaten. Trafikkagenten er et kartleggingsverktøy og en app utviklet til mobil og nettbrett, der barna kan melde om positive og utfordrende områder på skoleveien sin. Kartleggingen omhandler i hovedsak trafikksikkerhet, men vi ønsker også informasjon om hvor barna ferdes og hvordan de bruker sin skolevei. Trafikkagent-teamet i BYM og forskerne på TØI har ubegrenset tilgang til datamaterialet.

For å fungere trenger Trafikkagenten tilgang til enhetens GPS-posisjon og kamera. 

Det er av hensyn til personvern frivillig for de foresatte å bestemme hvorvidt deres barn skal benytte seg av Trafikkagenten. Foresatte får en hemmelig agentkode tilsendt på mail fra Trafikkagenten eller skolen. 

Ved å starte appen og legge inn koden, gir den foresatte sitt samtykke til at barnet deres kan bli en Trafikkagent.

Hvilke data samler vi inn?

Datagrunnlaget inneholder:

 • Digitalt kart som viser rapporter og sporinger
 • Sporinger som viser hvilke ruter elevene bruker til skolen sin eller til fritidsaktiviteter.
 • Rapporter fra elevene om områder de opplever som positive og utfordrende på skoleveien sin, med utgangspunkt i trafikk og trafikksikkerhet.
 • Bilder og kommentarer som eventuelt bruker ønsker å legge ved rapport.

Hva bruker vi dataene til?

Barnas hjelp vil gi BYM et bredere kunnskapsgrunnlag for å vurdere problemområder for trafikksikkerhet.

Bymiljøetaten benytter datagrunnlaget til:

 • Å iverksette trafikksikkerhetstiltak for å sikre skoleveiene.
 • Å vurdere hvilke områder som bør prioriteres.
 • Grunnlag for konsekvensutredninger, tiltaksplaner for offentlige rom og liknende, blant annet for å sikre at barnas sikkerhet. Eksempelvis kan dette være ved bygging og flytting av skolebygg, endring av skoleveier, og i arbeid med Skolebehovsplanen.
 • Verktøy for å sikre at barnas rett til medvirkning i offentlige planprosesser blir ivaretatt.

Transportøkonomisk Institutt benytter datagrunnlaget til:

 • Forskningsprosjektet UTMOST
 • Å kartlegge barns reisevaner

Hvilken informasjon deler vi

Lærer har tilgang til data for sin egen klasse, men kan kun se data som er sendt inn i tidsrommet kl. 07-11:30.

Data som er relevant for andre planleggere til planarbeid som omhandler samferdsel- og/eller byutvikling, eksempelvis som grunnlag for konsekvensutredninger, tiltaksplaner for offentlige rom og liknende, for å sikre at barnas sikkerhet og rett til medvirkning blir ivaretatt

 

Tilleggsinformasjon 

 • Behandling av data er basert på frivillig og informert samtykke. Vi har gitt foresatte mulighet til å reservere seg fra at deres barn skal delta i undersøkelsen. Lærer kan også slette koden til eleven før den blir tatt i bruk (gi beskjed innen 2 dager). 
 • Dataene skal ikke utleveres til andre enn de som er nevnt over.
 • Foreldre får kun se kartet digitalt på skolen f.eks. foreldremøte, for å organisere følgesvenn-grupper.
 • Lærer får ikke mulighet å se sporinger der barn har gått på fritid. Merk at: Fritid vises som Freestyle i appen og er rapporteringer gjort etter kl 11.30 på hverdager og i helgene.
 • Barn starter appen hjemme, men første minuttet av sporingen blir slettet, slik at kartet ikke viser hvilket hus elevene kommer fra.
 • Ved freestyle-registreringer anbefaler vi at eleven avslutter sporingen før de går inn hjemme, slik at vi ikke ser hvilket hus de går til.
 • Dataene skal bare innhentes, lagres og behandles i den grad det er nødvendig for å oppnå et angitt formål for Transportøkonomisk institutt og Bymiljøetaten og kan være grunnlag for å fatte beslutninger om tiltak på skoleveier.